دوستان مهندس عزیز سالها شاهدیم در شهر تهران ، کوچکترین اتفاقی که در امر ساخت وساز رخ می دهد همه بدنبال مهندس ناظر ساختمان میگردند . مهندس جوانی که عموما با کلی انرژی وارد این معرکه ساخت وساز با حداقل دستمزد شده و خیلی زود متوجه میشود که انگار همه همت کردند که او را از هستی ساقط کنند!! آرزوی من که بیش از 20 سال عضو نظام مهندسی تهران هستم اینست که روزی مسئولین در امر ساخت و ساز به این دو باور بزرگ برسند